ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PACJENTÓW

Szanowni Pacjenci,

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) niniejszym informujemy, że

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „WRZOSY” Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 254-258, 87-100 Toruń, tel. 56 6511609.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w NZOZ Przychodnia Lekarska „WRZOSY” Sp. z o.o. w Toruniu, dostępnym pod adresem e-mail: nzozwrzosy@tlen.pl lub też za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem Przychodni.
 3. Dane pozyskujemy od Państwa bezpośrednio lub od osób upoważnionych przez Państwa, a ponadto w celu skorzystania ze świadczeń finansowanych przez NFZ nasz personel będzie pozyskiwał informacje o Państwa statusie ubezpieczenia korzystając z systemu e-WUŚ, udostępnionego przez NFZ.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach zdrowotnych – tj. ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług, realizacji praw pacjenta, kontaktu z pacjentem, wystawiania faktury, rozliczenia z NFZ oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych osobowych są przepisy: art. 9 ust 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) – f) i art. 9 ust. 2 lit. c), f), g), i), j)
 5. Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w wymienionych wyżej celach, a ich udostępnianie innym odbiorcom odbywa się tylko na podstawie przepisów prawa i tylko jeśli jest to konieczne do prawidłowego wykonywania naszej działalności. Dane mogą być przekazywane jedynie:
  • osobom upoważnionym przez Pacjenta;
  • podmiotom uprawnionym z mocy prawa;
  • podmiotom, którym powierzono przetwarzanie – np. innym podmiotom leczniczym współpracującym z NZOZ Przychodnia Lekarska „WRZOSY” Sp. z o.o. w celu zapewnienia ciągłości leczenia i osiągniecia celów zdrowotnych.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne w celu realizacji udzielenia świadczeń medycznych tj. zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania (poprawienia swoich danych), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (poza sytuacjami kiedy przetwarzanie jest wymogiem prawnym).
 8. Informujemy, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, niektóre z w/w praw mogą być ograniczone przez obowiązujące przepisy prawa, w sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
 9. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to wymóg ustawowy, niezbędny do realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjenta, w zw. z tym, konsekwencją nie podania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej. Brak podania numeru telefonu lub e-mail (podawanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu ze strony personelu NZOZ Przychodnia Lekarska „WRZOSY” Sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna zgodnie z wymogami prawa (art. 29 ustawy z dn. 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 2.  dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu
 3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania lub zlecenia.:
 5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywania przez okres 22 lat.

Po upływie okresów wymienionych powyżej, dokumentacja medyczna jest niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Państwa dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie art. 26 ustawy z dn. 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Upoważnienie do udostępniania dokumentacji medycznej

PRAWA PACJENTA

Pacjent ma prawo do:

 1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Informacji o stanie zdrowia.
 3. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 4. Tajemnicy informacji.
 5. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
 6. Poszanowania intymności i godności.
 7. Dokumentacji medycznej.
 8. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 9. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Ulotka o prawach pacjenta

Pełny tekst ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA

ul. Młynarska 46
01-171 WARSZAWA

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 190 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00

Sekretariat:
tel. (22) 532 82 50
fax. (22) 532 82 30
kancelaria@rpp.gov.pl